Späť

Výchovné poradenstvo

Aktualizácia 22.9. 2020

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou

Jednou z hlavných úloh výchovného poradenstva  je profesijná orientácia žiakov na SŠ. Od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ      

( predbežný záujem žiakov 8. a 9. ročníka zasielame do výpočtového strediska v Piešťanoch).

Žiaci majú možnosť návštevy strednej školy počas dní otvorených dverí s rodičmi.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8., ročníka a za I. polrok 9. ročníka.

Jedným z kritérií prijatia na SŠ sú výsledky Testovania 9  - termín je 24.3.2021

Informácie o Testovaní 9 - 2019 sú zverejnené na www.nucem.sk

 

Prihláška na štúdium na SŠ:

Každý žiak má možnosť podať dve prihlášky na študijné odbory, ktoré vyžadujú talentovú skúšku ( do 20.2.2021) a dve prihlášky na dve SŠ, alebo na dva študijné odbory tej istej strednej školy bez overenia talentu ( do 10.4.2021) 

Prihlášku vyplní ZŠ, rodič (zákonný zástupca) a žiak podpisom potvrdia údaje a dajú potvrdiť pediatrovi.  Ďalšia prihláška sa podáva v júni, ak žiak nebol prijatý na žiadnu strednú školu.

 Dôležité internetové stránky pre žiakov deviatych ročníkov

· www.svslm.sk

· www.strednaskola.sk

· www.povolania.eu

· www.svetprace.sk

· www.statpedu.sk

· www.kamposkole.sk

· www.skoly-info.sk

· www.svsmi.sk

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.

Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.

Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

 • s vedením školy
 • s pedagógmi
 • s triednymi učiteľmi
 • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania
 • s rodičmi
 • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
 • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - so sociálnou kuratelou (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi)
 • s  políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied)
 • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia)

 

Náplň práce výchovného poradcu v základnej škole

A: Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémov žiakov

1. Vyhľadávanie a evidencia žiakov, u ktorých sa prejavujú:

 • výchovné ťažkosti a poruchy správania,
 • ťažkosti a poruchy v učení,
 • viditeľné a skryté zdravotné postihnutia,
 • náhle zmeny v správaní a náhle zhoršenie prospechu s podozrením na šikanovanie,
 • sociálne problémy.

 

2. Riešenie týchto problémov:

 • pedagogická osveta a výmena informácií medzi výchovným poradcom a učiteľmi školy,
 • individuálna konzultačná práca s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové a iné problémy,
 • spolupráca s triednym učiteľom a rodičmi žiakov pri prevencii a odhalení šikanovania,
 • poradenstvo pri uvedených ťažkostiach a problémoch, spoločné hľadanie optimálnych riešení v spolupráci so školským psychológom,
 • spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov; zabezpečenie riešenia vypuklejších problémov so sociálnymi kurátormi, miestnym úradom a príslušníkmi polície,
 • spolupráca s CPPPaP,
 • koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov a spolupráca pri získavaní súhlasu rodičov na spoluprácu so psychológom,
 • zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPPaP od rodičov a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológom, 
 • sledovanie vývinu žiakov, pomoc pri realizácii psychológmi odporúčaných vplyvov a postupov ako v školskom, tak aj v domácom prostredí,
 • na návrh CPPPaP zabezpečiť všetky potrebné materiály a písomnosti nevyhnutné pre začlenenie integrovaných žiakov do bežnej základnej školy,
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi a CPPPaP zabezpečiť individuálne výchovno-vzdelávacie plány pre integrovaných žiakov.

 

3. Poradenská práca s učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy:

 • pravidelné prenášanie poznatkov v oblasti výchovného poradenstva získaných na stretnutiach výchovných poradcov, z nových výskumov publikovaných v odbornej literatúre, na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami,
 • doplňovanie knižnice o novinky pedagogicko-psychologickej literatúry a propagácia ich využívania pri práci so žiakmi s výchovnými alebo vzdelávacími problémami a ich rodičmi.

 

4. Poradenská činnosť v oblasti prevencie  šikanovania

Pre vyšetrovanie šikanovania sa odporúča nasledovná stratégia:

 • zaistenie ochrany obetiam,
 • rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi,
 • nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami,
 • kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,
 • kontaktovanie CVPP, PPP alebo diagnostické centrum (DC),
 • využitie anonymnej dotazníkovej metódy.

 

Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa odporúča nasledovný postup:

 • okamžitá pomoc obeti,
 • dohoda riaditeľky školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania,
 • vlastné vyšetrovanie,
 • zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,
 • pokračujúca pomoc a podpora obete,
 • nahlásenie prípadu polícii,
 • kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,
 • kontaktovanie PPP a CVPP, DC a pod.

 

Opatrenia na riešenie situácie

Odporúčanie rodičom obetí:

 • vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CVPP, PPP,
 • zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľkou školy v spolupráci s CVPP,
 • informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí.

Odporučenie rodičom agresorov:

 • vyhľadať odbornú starostlivosť CVPP, PPP,
 • zníženie známky zo správania,
 • preloženie žiaka do inej triedy, pracovnej či výchovnej skupiny,
 • výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy; podmienečné vylúčenie a v najzávažnejších prípadoch až vylúčenie zo štúdia na strednej škole.

 

V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia:

 • odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do miestne príslušného DC, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,
 • oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov
 • oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).

 

Odporúčania pre prax a prevenciu:

 • dobrá práca s jednotlivcami, rovesníckou skupinou, učiteľmi, so školou,
 • zvyšovanie spoločenského povedomia o šikanovaní,
 • zapojenie detí do prosociálnych aktivít, záľub, koníčkov, krúžkov, aktívneho prežívania voľného času,
 • neodporúča sa nahrádzať šikanovanie šikanovaním,
 • odporúča sa nahrádzanie agresívneho správania prosociálnym,
 • vytvorenie pozitívneho sociálneho prostredia - srdečnosť, priateľskosť, rešpekt, neautoritatívne riešenie konfliktov,
 • angažovanosť zo strany dospelých, stupeň dohľadu,
 • mobilizovanie rovesníckeho tlaku na izolovanie vodcov šikanovania od ich sociálnej podpory – získavania statusu týmto spôsobom,
 • etická regulácia mediálnych vzorov, dostupných deťom a mládeži smerom k prosociálnym modelom správania,
 • celkové zníženie rizika preberania nevhodného vzorov sociálneho správania, spočívajúcom v agresii, brutalite,
 • citová, etická výchova, náboženstvo.

 

5. Poradenstvo pri ďalšom rozvíjaní nadania, tvorivosti a talentu ostatných žiakov:

 • úzka spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi,
 • sledovanie zapájania sa nadaných detí do súťaží.

 

6. Vedenie dokumentácie

 • evidencia problémových a nadaných žiakov
 • denník výchovného poradcu, poradenský záznam o žiakovi,
 • priebežný záznam o hromadných aktivitách,
 • prehľady o individuálnom a hromadnom poradenstve v spolupráci s triednymi učiteľmi,

 

B: Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov

Spolupráca s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a rodičmi:

 • pri výchove žiakov k správnemu sebavedomiu a usmerňovaní k voľbe vhodného povolania,
 • pri oboznamovaní sa žiakov s povolaniami od 5. ročníka,
 • individuálnou poradenskou a konzultačnou činnosťou oboznamuje žiakov a rodičov s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie,
 • v spolupráci so školským psychológom formou psychologických testov k voľbe povolania pomáha pri rozhodovaní pri výbere vhodnej strednej školy,
 • zabezpečuje realizáciu projektov CPPPaP, týkajúcich sa výberu povolania,
 • vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracúva podklady a prehľady o profesionálnej orientácii žiakov,
 • poskytuje pravidelný servis informácií a zabezpečuje prenos informácií zo stretnutí výchovných poradcov, zo stredných škôl a rôznych inštitúcií,
 • pripravuje podklady a realizuje kompletizáciu vstupných dokladov žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ,
 • zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľke školy v súlade so záväznými a vyhláškami danými termínmi a sleduje ich včasné odoslanie na stredné školy,
 • v prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zabezpečení odoslania novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia,
 • na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient
 • kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov a na požiadanie riaditeľky školy o nich informuje pedagogickú radu a predkladá na príslušné orgány,
 • za svoju prácu zodpovedá riaditeľke školy
 • účasť na seminároch a kurzoch s výchovno-poradenskou problematikou.

 

Plán práce

Oblasť profesionálnej orientácie – konkrétne úlohy

Hlavné úlohy:

 1. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom  o možnostiach štúdia na SŠ; zverejniť ich na nástenke VP.

Termín: trvalý

Zodp.: VP, TU

 

 1. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

Termín: sept.-okt.

Zodp.: VP, TU

 

 1. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

Termín: podľa pokynov

Zodp.: VP, TU

 

 1. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyuč. VT, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.

Termín: priebežne

Zodp.: VP, TU

 

Oblasť starostlivosti o výchovu žiakov, prevenciu šikanovania, dodržiavanie ľudských práv – konkrétne úlohy

 1. Podporiť hodnotu človeka ako ľudského jedinca, t.j. vytvoriť žiakom priestor a pomoc pri riešení problémov súvisiacich s dodržiavaním ľudských práv na škole. V oblasti práv národnostných menšín a detí cudzincov formovať vzťah a postoj k národnostným menšinách, žijúcim v SR, vychovávať k tolerancii a k odbúravaniu predsudkov. Posilňovať demokratické vzťahy v triede a v škole ako predpoklad pre rozvoj dieťaťa ako integrovanej osoby a aktívneho občana demokratickej spoločnosti.

 

Termín: trvalý

Zodp.: VP, TU

 1. Zabezpečiť všetky príslušné opatrenia na zamedzenie šikanovania. Všetci pedagogickí zamestnanci musia byť opätovne podrobne informovaní o prevencii šikanovania, metódach riešenia a opatreniach pri riešení vzniknutej situácie. Nepedagogickí zamestnanci budú opätovne upozornení na oznamovaciu povinnosť pri zistení šikanovania.

 

Zodp.: výchovný poradca

Termín: Pracovná porada – september 

 1. Zachovanie schránky dôvery na dostupnom mieste školy a zároveň zachovanie virtuálnej schránky dôvery na školskej webovej stránke.

 

Zodp: výchovný poradca,

Termín: september

 1. Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov. Systematicky sledovať začlenených žiakov so špecifickými poruchami a riešiť konkrétne problémy.

 

Termín: trvalý

Zodp.: VP, TU

 1. Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov o správaní a učení, ich školskej neúspešnosti. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení v spolupráci s CPPPaP.

 

Termín: priebežne

Zodp.: VP, TU

 1. Zápis detí do 1. ročníka realizovať v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v POP. Pred vstupom detí do 1. ročníka spolupracovať so psychológom a špeciálnym pedagógom a zabezpečiť ich účasť v poradnej komisii. Sledovať zaškolenie v 1. ročníku ako aj prechod žiakov na II. stupeň.

 

Termín: jan. , priebežne

Zodp.: VP, TU

 1. S cieľom prevencie pred negatívnymi javmi venovať pozornosť práci s talentovanými žiakmi a viesť evidenciu o záujmoch a aktivitách žiakov.

 

Termín: priebežne

Zodp.: VP, TU

 1. Vytvoriť žiakom priestor a pomoc pri riešení problémov súvisiacich s dodržiavaním ľudských práv na škole

 

Termín: priebežne

Zodp.: VP, TU

 

Prehľad mesačných úloha vyplývajúcich z plánu práce výchovného poradcu

September:

 • vypracovanie plánu práce výchovného poradenstva,
 • nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi, školským psychológom a špeciálnym pedagógom, konzultácia plánu*,
 • informovať pedagogických pracovníkov o úlohách vyplývajúcich pre nich z plánu práce vých. poradcu,
 • doplnenie a spresnenie databázy žiakov 9. ročníka,
 • zaslanie vstupných údajov žiakov 9. ročníka a záujmu o štúdium na SŠ,
 • zabezpečenie pohovorov žiakov 9. ročníka so psychológom k voľbe povolania,
 • skompletizovanie dokumentácie integrovaných žiakov, požiadanie príslušných orgánov o doplnení údajov integrovaných žiakov,
 • na úvodnej schôdzke rodičov informovať rodičov deviatakov o postupe pri výbere strednej školy,
 • archivácia dokumentov.

Október:

 • odporučenie triednym učiteľom, aby triednické hodiny zamerali na spoznávanie ľudských práv a deklarácie práv dieťaťa, osvojenie si základných pojmov,
 • konzultácie s triednymi učiteľmi – prehľad žiakov s poruchami učenia a správania,
 • aktualizácia nástenky VP - informácie o sieti stredných škôl, o naplnenosti stredných škôl, informácie o postupe pri výbere škôl a vypĺňaní prihlášok na SŠ.

November:

 • informácie triednej učiteľke o štúdiu na 8-ročných gymnáziách pre rodičov žiakov 4. ročníka,
 • informácie triednym učiteľom o štúdiu na bilingválnych gymnáziách pre zákonných zástupcov žiakov 8. a 9. ročníka,
 • besedy s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ,
 • spolu s vedením školy pripraviť podklady pre TESTOVANIE 9.

December:

 • mimoriadne stretnutie rodičov /ZZ/ žiakov 9. ročníka,
 • konzultácie s triednymi učiteľmi o práci so žiakmi s poruchami učenia, doplnenie evidencie a kontrola opatrení,
 • monitorovanie slaboprospievajúcich žiakov v 1. ročníku,
 • zmeny a opravy údajov v prihláškach na stredné školy,
 • dni otvorených dverí na SŠ,
 • sledovanie začleňovaných žiakov a riešenie prípadných problémov.

Január:

 • zber informácií pre ŠVS, polročné známky zapísať do programu Proforient,
 • konzultácie s TU – práca so žiakmi s poruchami správania, evidencia a opatrenia,
 • aktualizácia nástenky,
 • monitorovanie správania žiakov, ako prevencia šikanovania,  formou dotazníku – II. stupeň,
 • individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní pri výbere ďalšieho štúdia alebo uvažujú o neprimeranej voľbe štúdia.

Február:

 • doplnenie polročných známok na prihláškach a potvrdenie dorastovým lekárom,
 • poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ,
 • zaslanie prihlášok na školy s talentovými skúškami,
 • odoslanie prihlášok na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu,
 • sledovať prípravu žiakov na Testovanie.

Marec:

 • individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi a školským psychológom,
 • zabezpečiť účasť žiakov na talentových skúškach pri prijímaní na stredné školy,
 • talentové skúšky – výsledky, presuny prihlášok na iný druh školy v prípade neprijatia žiaka,
 • zhromažďovanie prihlášok žiakov 9. ročníka na SŠ.

Apríl:

 • podať vyplnené prihlášky na stredné školy riaditeľovi školy,
 • zaslať export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS,
 • zaslať prihlášky žiakov na SŠ – vrátane osemročných gymnázií,
 • konzultácie s TU k hodnoteniu práce žiakov s poruchami učenia a správania, evidencia,
 • kompletizácia prihlášok na stredné školy,
 • odoslanie prihlášok na stredné školy, vydávanie zápisných lístkov,
 • sledovanie doručenia pozvánok na prijímacie pohovory.

Máj:

 • zabezpečiť účasť žiakov na prijímacích pohovoroch, sledovanie ich výsledkov, poradenstvo pri náhradnej voľbe v prípade neprijatia žiaka na zvolenú školu,
 • viesť evidenciu prijatých a neprijatých žiakov,
 • uskutočnenie rodičovského združenia žiakov 8. ročníka za účelom oboznámiť rodičov s postupom rozmiestnenia žiakov na SŠ a obsahu štúdia na jednotlivých školách.

Jún:

 • vypracovať Zber budúcoročných deviatakov pre ŠVS- PROFORIENT,
 • evidencia rozmiestnenia žiakov prijatých na SŠ a na 8-ročné gymnáziá,
 • monitorovanie školskej klímy formou dotazníku – II. stupeň,
 • výsledky súťaží a olympiád, evidencia práce s nadanými žiakmi,
 • evidencia integrovaných žiakov,
 • vypracovať správu o činnosti výchovného poradcu.

 

 

Poznámka: Plán môže byť doplnený úlohami, ktoré vyplynú z potrieb školy v priebehu školského roka.

Vypracovala: Mgr. Gabriela Haršányová , výchovný poradca

Schválila: Mgr. Antónia Zlatohlávková, riaditeľka školy

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní