Späť Pridané: 03.10. 2018

Prevencia proti šikanovaniu a iným formám negatívneho správania žiakov

Vážení rodičia, prostredníctvom našej webovej stránky vás budeme pravidelne informovať o preventívnych  aktivitách školy, ktorých cieľom je zamedziť akýmkoľvek prejavom šikanovania. 

september 2018

  • prvý deň školského vyučovania  (4.9. 2018)  bol venovaný problematike šikanovania, kyberšikanovania a iným formám negatívneho správania
  • všetci žiaci, zákonní zástupcovia žiakov,  pedaogickí a nepedagogickí zamestnanci boli oboznámení s novou smernicou MŠVVaŠ SR  o šikanovaní, ktorá je súčasťou aktualizovaného školského poriadku našej školy

október 2018 - beseda s odborníčkou na ľudské práva pre žiakov 8. a  9. ročníka 

november 2018 - dotazníkový prieskum medzi žiakmi  - zisťovanie triednej klímy, s dôrazom na odhalenie prípadných prejavov šikanovania

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943