Späť Pridané: 26.05. 2020

Od 1. júna 2020 otvárame brány našej školy

Základná škola s materskou školou sa otvára na základe rozhodnutia zriaďovateľa, Obce Voderady, 

od 1. júna 2020 v obmedzenom režime, pre žiakov 1. – 5. ročníka.

Prehlásenie o zdravotnom stave 

Škola bude poskytovať výchovno-vzdelávaciu činnosti pre  žiakov

od 7,30 hod. – 12,00 hod./11,30 hod. v 5. ročníku  a 

výchovnú činnosť v školskom klube od 12,00 hod. – 15,30 hod.

Škola poskytuje pre žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí budú navštevovať školu, riadne stravovanie v školskej jedálni. Pre žiakov 1. - 9. ročníka, ktorí sú dištančne vzdelávaní doma, poskytuje stravovanie formou odoberania balého teplého jedla.

Maximálny počet v jednej skupine žiakov 1. – 5. ročníka je 20 žiakov.

Vzhľadom k otimálnemu počtu prihlásených žiakov,  sme nemuseli pristúpiť k rozdeľovaniu žiakov do rôznorodých skupín. Žiaci budú rozdelení podľa tried.

Žiakom budú poskytnuté všetky hygienické potreby - antibakteriálne mydlo, uteráky, dezinfekcia na báze alkoholu. V prípade, že má Vaše dieťa citlivú pokožku, prípadne alergiu na alkoholovú dezinfekciu, je nutné, aby ste pre neho zabezpečili vhodnú dezinfekciu. O tejto skutočnosti informujte triednu učiteľku.

Podrobnosti o chode a organizácii školy, v čase otvorenia školy počas mimoriadnej situácie,   boli každému rodičovi  1. - 5. ročníka  doručené prostredníctvom školského informačného systému.

Stručný prehľad pravidiel:
 • Žiak prichádza a odchádza zo  školy s doprovodom – rodič alebo  osoba žijúca v spoločnej domácnosti.
 • Nie je prípustné cestovanie žiaka  hromadnou dopravou.
 • Rodič nevstupuje do budovy školy.
 • Do školy si  žiak prinesie potrebné pomôcky, ktoré mu odporučí triedny učiteľ.
 • Žiak si prinesie čisté, vyprané prezuvky.
 • Žiak si prinesie 2 rúška – jedno náhradné, uložené v taške v igelitovom vrecku, druhé na tvári. Na rúško, ktoré má na tvári ma pripravené prázdne igelitové vrecko, do ktorého si rúško po príchode do triedy  vloží.
 • Oblečenie sa žiakom odporúča športové, staršie, treba prispôsobiť počasiu a tomu, že veľa času sa bude tráviť vonku.
 • Žiak sa prezúva v triede, šatňové skrinky na chodbe sa nepoužívajú.
 • Žiak, na základe prihlásenia zákonným zástupcom,  môže odísť zo školy:
  •  ihneď po vyučovaní, t.j. o 12,00 hod., o 11,30 hod.  – 5 . ročník
  •  ihneď po obede – podľa časového harmonogramu
  •  po skončení činnosti ŠKD, t.j. len o 15,30 hod.
 • Do areálu školy vchádza žiak spolu s doprovodom len hlavnou malou bránkou. Bočné bránky sú uzamknuté, zadnou bránou vstupujú len zamestnanci školy.
 • Do budovy školy žiak vchádza vopred určeným vchodom.
 • V priestoroch školy, okrem svojej triedy, nosí žiak rúško.
 • Žiak dodržiava primeraný odstup od ostatných žiakov a učiteľov.
 • Žiak je povinný rešpektovať všetky hygienicko-epidemiologické nariadenia školy.
 • Na obed odchádza žiak len  s vychovávateľkou.
 • Pri prevzatí dieťaťa z ŠKD rodič nevstupuje do budovy školy, ani na školský dvor. Čaká pred hlavným vchodom, kam vychovávateľka žiakov privedie.
 • V prípade akýchkoľvek prejavov ochorenia počas vyučovania  je žiak povinný bezodkladne o tomto stave upovedomiť vyučujúceho v triede.
 • Žiak si dezinfikuje ruky  dezinfekčným prípravkom pred vyučovaním, pred každým jedlom, po použití WC, prípadne podľa potreby.
 • Žiak si často a dôkladne umýva ruky vodou a antibakteriálnym mydlom. Používa len papierový uterák.
Vyučovanie 1. – 4. ročník:
 • učiteľ si zvolí obsah učiva, metódy a formy práce podľa vlastného uváženia,
 • vyučovanie bude prebiehať formou blokového  vyučovanie, integrovaného tematického vyučovania, hravými činnosťami,
 • v maximálnej miere bude využívaný exteriér školy.

Žiakom 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy, bude poskytnuté dištančné vzdelávanie v obmedzenom režime.

Vyučovanie v 5. ročníku:


V 5. ročníku  sa bude vyučovať každý deň jeden predmet . Dôraz sa prvé dva týždne kladie na hlavné vyučovacie predmety – MAT, SJL, ANJ. V treťom týždni sa vyučovanie zameria na predmety BIO, GEO, DEJ, MAT. 

Aktualizácia vyučujúcich a vychovávateľov podľa počtu žiakov k 26.5. 2020

Trieda

Vyučujúca

Vychovávateľka

1.A

Mgr. Martina Kadlubcová

Dagmar Dubovská

1.B

Mgr. Daniela Saganová

Žaneta Kristová

2.A

Mgr. Miriama Kubovičová

Renáta Dékányová

2.B

Mgr. Lucia Beňovská

Gabriela Hrivňáková

3.

Mgr. Silvia Dubovská

Agáta Bachratá

4.

PaedDr. Alena Krupová

-

5.

striedanie učiteľov

-


Povinnosti zákonných zástupcov:

Zákonný zástupca zodpovedá  za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľstva školy. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu, prípadne členovi žijúcemu v spoločnej domácnosti, nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

​​​​​​​

Rozpis poskytovania obedov pre žiakov:​​​​​​​


Veľká jedáleň

Malá jedáleň

Od 11,30

5. ročník

Dozor – vyučujúci v daný deň

učitelia dištančného vzdelávania

Od 11,50

3. ročník

Dozor – Agáta Bachratá

4. ročník

Dozor –  vyučujúci v triede

Od 12,10

2.A

Dozor – Renáta Dékányová

2.B

Dozor – Gabriela Hrivňáková

Od 12,30

1.A

Dozor – Dagmar Dubovská

1.B

Dozor – Žaneta Kristová

Žiakov, ktorí po naobedovaní odchádzajú domov, môže si  zákonný zástupca  vyzdvihnúť pred jedálňou.

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943