Späť

Krúžková činnosť 2020/2021

Aktualizácia 24.8. 2020 

Krúžková činnosť je až do odvolania pozastavená.

 

 

 

 

 

Vzdelávacie poukazy

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7, ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. 

Vážení rodičia, Vaše deti v týchto dňoch priniesli domov vzdelávací poukaz, ktorý je osobitým ročným príspevkom štátu na financovanie záujmovej činnosti (krúžkov) aj na našej škole.

Vďaka vami odovzdaným a podpísaným  poukazom a následne získaním finančných prostriedkov z nich,  bude môcť naša škola  aj tento školský rok financovať krúžkovú činnosť, ktorá je opäť pestrá. V opačnom prípade by bolo fungovanie  krúžkovej  činnosti ohrozené.  Nepatríme medzi zariadenia, ktoré prijímajú vzdelávacie poukazy a žiadnu krúžkovú činnosť nevykazujú.

 

 

Pod krúžkovou činnosťou, ktorá je výlučne financovaná zo vzdelávacích poukazov,  sa rozumie pravidelná záujmová činnosť, ktorá musí  v školskom roku trvať minimálne 60 hodín. O krúžkovej činnosti vedie škola záznam. Krúžková činnosť má tiež vypracovaný plán činnosti na celý školský rok. Krúžková činnosť má svojho vedúceho a žiak navštevuje krúžok na základe riadne vypísanej a zákonným zástupcom podpísanej prihlášky. Žiak sa prihlasuje na krúžok na jeden školský rok.

 

 

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní